Operational Excellence,

מודל 70:20:10 להדרכת עובדים

מודל 70:20:10 עוסק בדרך בה אנשים לומדים, בפרט בלמידה בסביבת העבודה וממליץ לייצר למידה על בסיס השילוב בין למידה פורמלית ובלתי פורמלית ע”פ הפרופורציות של 70:20:10
מודל 70:20:10 ללמידה הינו מודל מפורסם ללמידה בארגונים, המודל מיושם במגוון צורות שונות במאות ארגונים ברחבי העולם.

מה זה בכלל מודל 70:20:10?

מודל 70:20:10 מתאר את תהליך הלמידה של העובד, בדרכי הלמידה שלו והשפעתם על הלמידה:

סקר סטטיסטי של משרד העבודה האמריקאי (1995) מצא כי הלמידה המשמעותית ביותר מתחרשת ב70% בהדרכות א-פורמליות, ו- 30% בהדרכות פורמליות.

סדרת מחקרים של פרופ’ Allen Tough מאוניברסיטת אונטריו בנושא למידת מבוגרים (1962-1979) העלו כי:

 • 70% מלמידת המבוגרים מתרחשת מחוץ למוסדות ההשכלה -למידה תוך התנסות בעבודה בפועל הנובעת מביצוע משימות ופתרון בעיות (למידה א-פורמלית)
 • 20% מלמידת המבוגרים נתמכת ע”י מי “שאינם מדריכים מקצועיים” – למידה בסביבת העבודה באמצעות עמיתים, שיתוף רעיונות, חיפוש מידע ועוד (למידה פורמלית)
 • 10% מלמידת המבוגרים נתמכת ע”י ” מדריכים מקצועיים” – למידה במסגרת הדרכתית מובנית כגון קורס, לומדה, קריאת חומרים ועוד. (למידה פורמלית)

האחוזים אינם מציינים את חשיבותם של התהליכים, כולם חשובים על מנת ליצור את התהליך השלם.

פעילויות “70” טיפוסיות:
 • חברות בצוותי משימה
 • פרוייקטים בנושאים עיסקיים
 • משימות תיאום בין קבוצות/ גלובליות
 • מילוי מקום / רוטציה בתפקידים
 • התנסות / חקר מוצרים חדשים
פעילויות “20” טיפוסיות:
 • מנטורינג – פורמלי / לא פורמלי
 • תדריכים / משובים / הפקות לקחים
 • רשת מקצועית (פנימית / חיצונית)
 • הובלה והשתתפות בדיונים מקצועיים
 • התיעצות עם עמיתים
פעילויות “10” טיפוסיות:
 • סמינרים, סדנאות, קורסים
 • E-learning
 • אקדמיה

יתרונות יישום המודל

 • מאפשר התאמות למאפייני הארגון, התעשייה, כוח האדם
 • מרחיב את הזדמנויות הפיתוח של עובדים בארגון, ומגביר ENGGEMENT של עובדים
 • מעורבות גבוהה יותר של מנהלים בתהליך, והגברת מחוייבותם לפיתוח עובדיהם
 • מאפשר פיתוח עובדים גם בצמצום משאבים
 • מאפשר התאמה מירבית לצרכי העובד ומאפייניו

אתגרים ביישום המודל

 • דורש שינוי ב – Mind Set הארגוני  ועלול לייצר התנגדויות
 • מחייב השקעה נוספת בהדרכת מנהלים
 • קושי במדידת ההשפעות וה – ROI
 • מחייב שינוי מהותי בתפיסת התפקיד והשגרות של מחלקות HR ופיתוח /הדרכה

המלצות ליישום המודל

 • התאמה של היישום לארגון – בהיקף, בתהליכים
 • תקשורת והבהרות של הציפיות מהמנהלים ומהעובדים, כולל קישור ליעדים האישיים
 • מיסוד מנגנוני תמיכה : הדרכות, גיבוש כלים ושגרות, תמיכה של משאבי אנוש
 • טיפול בהתנגדויות
יישום המודל משמעו שינוי תרבות ארגונית!