Strategy, Public Sector,

רווח כפול – כיצד תורמת העסקת עובדים מהחברה הערבית לשורת הרווח של ארגונים בישראל?

.

מיזם Co-Impact עוסק בשילוב והכללת עובדים מהחברה הערבית בתעסוקה איכותית בחברות ציבוריות ופרטיות, באופן שיקדם הן את צמיחתה של החברה הערבית והן את יציבות וצמיחת המשק הישראלי כולו.


לאורך השנים, המיזם ליווה מספר גדול של חברות עיסקיות ופרטיות משמעותיות בתהליכי גיוון והכללת עובדים מהחברה הערביתומצא כי יש בתהליכים אלו תועלות בהיבטים עסקיים, ארגוניים וחברתיים. עם זת, טרם נערך מחקר אשר בוחן באופן מעמיק את התועלות העסקיות והכלכליות העולות מהכללת עובדים מהחברה הערבית בארגונים, ומייצר אומדן להשפעתן הכלכלית על שורת הרווח של הארגונים בפועל.


על מנת לבחון את הנושא, מיזם Co-Impact וחברת TASC Capital & Consulting ביצעו יחדיו מחקר חלוצי ראשון מסוגו, שמטרתו מיפוי וכימות התועלות העסקיות הנובעות מהעסקה והכללה של עובדים מהחברה הערבית בארגונים העסקיים הגדולים במשק.