Israeli Shared Transportation Opportunities

מחקר הזדמנויות מודלים עסקיים לתחבורה שיתופית וזיהוי הזדמנויות ואתגרים בחדירה לשוק הישראלי
מחקר הזדמנויות מודלים עסקיים לתחבורה שיתופית וזיהוי הזדמנויות ואתגרים בחדירה לשוק הישראלי