A Public Healthcare Going Private -The Israeli Dilemma

מתן שירותי בריאות פרטיים על ידי בתי חולים ציבוריים – הדילמה הישראלית
מתן שירותי בריאות פרטיים על ידי בתי חולים ציבוריים – הדילמה הישראלית