Digital & Service Design,

חווית המטופל במרחב שבין האנושי לדיגיטלי

פתרונות דיגיטליים לצרכים אנושיים

תחום חווית המטופל מהווה היום נדבך דרמטי בפעילותו של כל ארגון בריאות בישראל. אחד המרכיבים המשמעותיים בתחום הינו העברת המידע הרפואי הרלוונטי למטופל באופן בהיר ופשוט, ככלי לקבלת החלטות ולשיפור התוצאות הטיפוליות.

בסקירה הנוכחית, שגובשה על-ידי צוות מומחי TASC בתחומי הבריאות, דיגיטל וחווית המטופל, מוצעים תהליכים להעברת מידע למטופלים באופן אפקטיבי וישים, תוך שילוב בין פתרונות אנושיים ודיגיטליים, וע”י יישום מתודולוגיות Service Design וגישת ‘המטופל במרכז’.