Digital & Service Design,

המתכון המנצח לאסטרטגיית חדשנות דיגיטלית

10 תובנות להאצת חדשנות וקידום טרנספורמציה דיגיטלית

נגיף הקורונה והשלכותיו מציבים את העולם כולו אל מול מציאות חדשה ושונה, מציאות בה נהיה מוכרחים להתבסס על לקחים ותובנות משמעותיים מתקופה זו.
לארגונים ברחבי העולם מתחדדת ההבנה אודות חשיבותם המהותית של צרכים מרכזיים, בהם החדשנות הדיגיטלית והם מבינים כי יש צורך מיידי בפיתוח והטמעה של אסטרטגית חדשנות זו. כחלק מהאסטרטגיה, יש לפתח כלים דיגיטליים שיאפשרו לארגון לפעול גם בעיתות משבר, תוך אימוץ דרכי פעולה חדשניות. 
בעתות משבר וכן, הנוכחית, נכון לנצל את הרגע ולפעול במהירות ובנחישות לפיתוח והטמעה של אסטרטגית חדשנות דיגיטלית בארגונים. 
 
בסקירה זו תוכלו להעמיק תובנות המרכזיות של מומחי TASC אודות תהליכי האצת חדשנות וגיבוש אסטרטגיה דיגיטלית בארגונים