Strategy, Transportation & Logistics,

מפת התחבורה העתידית בישראל

נתיבי הקורונה החדשים בישראל שישרטטו את מפת התחבורה העתידית בישראל

ניצני ההשפעה העתידיים של משבר הקורונה על תחומי התחבורה בישראל מתחילים להתגלות בהדרגה בימים אלה.  ההתרגלות לריחוק חברתי, התגברות הפוביה ממקומות צפופים, הורדת החסם הפסיכולוגי של עבודה מהבית וההאטה הכלכלית משנים את העדפות והתנהגות ציבור המתניידים בתחבורה ציבורית וברכב פרטי. המצב החדש מייצר הזדמנויות וכלים חדשים להתמודדות עם תופעות שליליות כמו הגודש בכבישים, אך מנגד עשוי להביא לנטישה של משתמשים רבים את התחבורה הציבורית ולפגיעה דרמטית בענף הרכב בישראל.

בסקר שנערך בחברת הייעוץ TASC עולים ממצאים מעניינים המעידים על שינויים משמעותיים צפויים בעולם התחבורה והרכב בישראל.


ממצאים עיקריים

מקור: חברת הייעוץ TASC בשיתוף i-Panel

מסקנות

1. למדינה תפקיד מרכזי בשרטוט ועיצוב כללי המשחק החדשים ב-3 רמות מרכזיות:
  • ביצוע צעדים צהירים לעידוד התאוששות הביקושים לתחבורה ציבורית באמצעות קמפיין מודעות, התאמות תשתיתיות במערכי האוטובוסים והרכבות ותכנון מחדש של מסללים ותדירויות בהתאם למצב החדש
  • טיפוח חלופת העבודה מהבית כאמצעי התמודדות מרכזי עם הגודש בכבישים תוך שימוש בתמריצים מותאמים (אגרות הגודש הדיפרנציאליות או הרחבת ניסוי דרך ערך, הסרת חסמים פסיכולוגיים בקרב מעסיקים ועובדים ובחינת מימון הוצאות נלוות לעבודה)
  • בחינה מחדש של מודל המיסוי והסבסוד בתחומי התחבורה השונים תוך איזון בין הצורך למימון תקציב המדינה לבין הרצון לעודד מחדש את הצמיחה (לדוג’ הפחתת הגודש בכבישים באמצעות אגרות, עידוד כניסת רכבים חשמליים ועוד)
2. מפעילי התחבורה הציבורית יצטרכו להמציא את עצמם מחדש ברמה הצרכנית ב-3 כיוונים מרכזיים:
  • הגברת השיח וההיכרות עם הצרכנים, תוך ביצוע התאמות בשירות בהתאם לדרישות החדשות שייווצרו
  • כניסה לתחומים משלימים שיושפעו פחות מהמצב החדש – לדוגמא תחבורה לפי דרישה (לדוגמא Bubble),  Micro-Mobility (השכרת קורקינטים/אופניים שיתופיים) ושיתוף רכב (Car Sharing )
  • לקחת חלק בקידום פלטפורמות ניידות כשירות (Mobility as a Service) כמו מוביט, באופן אקטיבי יותר שיתמוך בהחזרת הביקושים לתחבורה הציבורית
3. יבואני הרכב וחברות הליסינג יושפעו באופן החד ביותר וצפויה מגמת קונסולידציה בשוק לאור הקיטון החד הצפוי בביקושים. המטרה המרכזית תהיה לזהות ולפתח סגמנטים ייחודיים שיאפשרו התמודדות טובה עם המשבר והקטנת החשיפה אליו. צפוי גם שינוי במודל המכירות עם הקטנה משמעותית בכמות אולמות התצוגה והגדלה משמעותית של המכירות אונליין שהיו נחלתם של שחקנים בודדים בלבד

לחברת הייעוץ TASC ניסיון ומומחיות ארוכת שנים בתחום התחבורה והלוגיסטיקה. TASC מלווה את השחקנים המובילים בשוק התחבורה, הרכב והלוגיסטיקה ומסייעת להם בגיבוש תוכניות אסטרטגיות וכן בקבלת ההחלטות החשובות והמכריעות ביותר.